Obchodné podmienky platné od 11.10.2022:

Adresa našej webovej stránky je: https://pluginator.dev

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1 Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť Wisdom Factory, s. r. o., sídlom: Račianska ulica 9, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 47 826 100, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99541/B, DIČ: 2024113432, IČ DPH: SK2024113432 (spoločnosť je platcom DPH) (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2 Objednávateľ je subjekt, ktorý si od Prevádzkovateľa objednal dodanie pluginov (ďalej len „Objednávateľ“).

1.3 Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorú uzavrie Prevádzkovateľ s Objednávateľom v súvislosti s dodávaním pluginov Prevádzkovateľom Objednávateľovi.

1.4 Objednávateľ prehlasuje, že sa pred uzatvorením objednávky v zmysle článku III. týchto Obchodných podmienok oboznámil s obsahom Obchodných podmienok a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2. Registrácia

2.1 Na webovej stránke https://pluginator.dev môže nakupovať Objednávateľ pluginy od Prevádzkovateľa len po zaregistrovaní – prípadne prebehne samotná registrácia ihneď pri nákupe. Zaregistrovať sa môže Objednávateľ aj v procese objednávky.

2.2 Registráciou získava Objednávateľ prístup do sekcie Môj účet, kde si môžete pozrieť prehľad jeho objednávok, či predplatného, a nájde tam aj odkazy na stiahnutie aktuálnych verzií pluginov, ktorých aktualizácie má predplatené.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje v procese registrácie uvádzať iba svoje a pravdivé informácie.

3. Proces objednávky

3.1 Pre uskutočnenie objednávky si Objednávateľ zvolí požadovanú službu a kliknite na tlačidlo Kúpiť/Pridať do košíka.

3.2 Po odoslaní objednávky dostane Objednávateľ spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol počas objednávky a/alebo registrácie. Zároveň bude jeho objednávka zobrazená v sekcii Môj účet, do ktorej budete mať prístup po prihlásení.

3.3 Doručením spätného potvrdenia o prijatí objednávky uzatvoril Objednávateľ s Prevádzkovateľom zmluvu.

4. Spôsoby platby

4.1 Platba musí zrealizovaná Objednávateľom a to:
– prostredníctvom platobnej brány Stripe
– ak máte záujem platiť prevodom na účet, napíšte nám prosím email pluginator@pluginator.dev

5. Spôsob dodania

5.1 Po úspešnom pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa bude objednávateľovi poslaný email s odkazom na stiahnutie pluginu a odkaz na stiahnutie faktúry. Ak by Objednávateľ po zaplatení nedostal žiaden email v priebehu nasledujúcich 30 minút, je povinný kontaktovať technickú podporu Prevádzkovateľa emailom na adrese pluginator@pluginator.dev.

5.2  Niektoré pluginy nie sú dostupné hneď po odoslaní objednávky a preto si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na neskoršie odoslanie odkazu na stiahnutie pluginu a to 30 dní odo dňa pripísania platby na účet. Informácie sú dostupné v popise daného pluginu.

6. Licencia

6.1 Všetky naše pluginy sú licencované pod GNU General Public License (GPL). Môžete si prečítať informatívny slovenský preklad GPL.

7. Aktualizácie

7.1 Odoslaním a zaplatením objednávky automaticky získava Objednávateľ dostupnosť aktualizácií a technickej podpory pluginu po dobu jedného roka pre jednu webovú stránku uvedenú pri objednávke pluginu.

7.2 Aktualizáciu a technickú podporu pluginu na ďalšie obdobia je možné si objednať predplatením služby Aktualizácie a technická podpora, ktorá je automaticky aktivovaná pri nákupe. Možnosť deaktivovať predplatné existuje v zóne po prihlásení, prípadne po kontaktovaní na emailovú adresu pluginator@pluginator.dev.

7.3 Prevádzkovateľ nezaručuje kompatibilitu so staršími verziami systémov.

8. Technická podpora (Support)

8.1 Technickú podporu poskytuje Prevádzkovateľ pre zákazníkov, ktorí majú aktívne predplatné služby Aktualizácie a technická podpora v zmysle článku 7.

8.2 Technickú podporu poskytuje Prevádzkovateľ prostredníctvom emailu na adrese pluginator@pluginator.dev, taktiež ju je možné vykonať po dohode telefonicky.

9. Automatická obnova predplatného služby Aktualizácie a technická podpora (recurring platba)

9.1 Odoslaním objednávky služby Aktualizácie a technická podpora, si zároveň Objednávateľ aktivuje automatické obnovovanie predplatného tejto služby po uplynutí jedného roka.

9.2 V prípade, že to zvolený spôsob platby umožňuje, bude platba za predplatné na ďalší rok uskutočnená automaticky po skončení obdobia, na ktoré mal Objednávateľ službu predplatenú.

9.3 Automatické obnovovanie predplatného môže Objednávateľ kedykoľvek zrušiť po prihlásení sa v sekcii Môj účet. Pred skončením obdobia predplatného budete automaticky informovaný prostredníctvom emailu.

9.4 Táto služba môže byť dostupná len pre vybrané produkty – Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neposkytnutia automatickej obnovy pri určitých produktoch.

10. Odstúpenie od záruky

10.1 Každý z našich pluginov je poskytovaný “tak, ako je”, a teda bez záruky akéhokoľvek druhu.

10.2 Prevádzkovateľ  nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, a to najmä škodu priamu, nepriamu, špeciálnu, náhodnú či následnú, či iné straty s používaním spojené, používaním spôsobené, či vyplývajúce z nemožnosti používania nášho pluginu napr. v dôsledku neaktuálneho systému Objednávateľa.

11. Garancia vrátenia peňazí

11.1 Ak sa Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nevyužívať služby a pluginy Prevádzkovateľa, môže Prevádzkovateľa do 30 dní zaplatenia objednávky požiadať o vrátenie peňazí.

11.2 V prípade žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúceho článku vráti Prevádzkovateľ zaplatenú sumu späť na účet Objednávateľa alebo iným spôsobom po dohode s Prevádzkovateľom.

11.3 Žiadosť je nutné poslať z emailovej adresy, ktorá bola uvedená v objednávke, pričom Objednávateľ je povinný sa verifikovať v zmysle požiadaviek a inštrukcií Prevádzkovateľa.

12. Ochrana osobných údajov

12.1 Objednávateľ súhlasí v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním osobných údajov Objednávateľa Prevádzkovateľom.

12.2 Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom naplnenie podmienok zmluvy a v súvislosti so zmluvou.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Tieto Obchodné podmienky sa interpretujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR), predovšetkým v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

13.2 Akékoľvek súdne sporu súvisiace s týmito Obchodnými podmienkami patria do výlučnej právomoci súdov SR a spravujú sa príslušnými právnymi predpismi SR a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR alebo nemá sídlo v SR, resp. ak je osobou založenou podľa práva iného štátu.

13.3 Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto Obchodných podmienok bez nutnosti vopred informovania Objednávateľa. Aktuálne znenie obchodných podmienok bude vždy zverejnené na stránke https://pluginator.dev/obchodne-podmienky/.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 11.10.2022.